Bezpečnosť stavby

Podľa § 4 písm. k.) zákona NR SR 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov musí riešiť a dodržiavať požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavby každá fyzická osoba, fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá mení účel stavby, rekonštruuje alebo sa chystá budovať.

zákon o BOZP

Zabezpečíme Vám projekt bezpečnosti stavby (PBS)

Čo je projekt bezpečnosti stavby?

Projekt požiarnej bezpečnosti stavby potrebujete pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a ku skolaudovaniu stavby. V prípade zmeny účelu stavby alebo dispozičného riešenia je potrebné aktualizovať projekt PBS a požiadať Hasičský a záchranný zbor o schválenie projektu.

Základné právne predpisy:

zákon NR SR č. 314/2001 Z. z., o ochrane pred požiarmi,

vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z., o požiarnej prevencii,

vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

vyhláška MV SR č. 699/2004 Z.z., zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov

slovenské technické normy, napr. STN 92 0201-1 až 4, STN 92 0400, STN 92 0241, STN 92 0202-1 a mnohé ďalšie, ktoré bližšie definujú podmienky pri navrhovaní stavieb v oblasti požiarnej bezpečnosti.

Ponúkame Vám projekty PBS pre nasledujúce druhy stavieb:

 • Rodinné domy
 • chaty
 • výrobné stavby
 • nevýrobné stavby
 • stavby určené na bývanie
 • obchodné centrá
 • polyfunkčné a administratívne stavby
 • hotely
 • penzióny
 • sklady
 • poľnohospodárske stavby

Realizácia PBS

Cena sa určuje individuálne podľa veľkosti a zložitosti projektu. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať, alebo si vyžiadajte nezáväznú ponuku priamo cez kontaktný formulár.

Projektová dokumentácia stavby musí obsahovať najmä:

Členenie stavby na požiarne úseky
Určenie požiarneho rizika
Určenie požiadaviek na konštrukcie stavby
Zabezpečenie evakuácie osôb a zvierat
Určenie požiadaviek na únikové cesty
Určenie odstupových vzdialeností
Určenie požiarnobezpečnostných opatrení
Určenie zariadení na zásah

Kde pôsobíme ?

Naše hlavné sídlo sa nachádza v Bardejove. Naše BOZP služby poskytujeme po celom východnom Slovensku, najmä v týchto mestách:

– Bardejov – Prešov – Svidník – Stropkov
– Košice – Poprad – Stará Ľubovňa – Spišská Nová Ves
– Humenné – Sabinov – Kežmarok – Vranov Nad Topľou

KONTAKTUJTE NÁS CEZ FORMULÁR

Napíšte nám

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára.

  KONTAKTUJTE NÁS TELFONICKY

  Zavolajte nám

  V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať aj telefonicky alebo emailom.

  FAQ
  CZIN.eu